P2000 meldingen

Voorzover het NIET de originele P2000 meldingen behelst rust op alle berichtgeving van de 112-Nederland de copyright bij SNOEI.NET.

Alle rechten voorbehouden.

Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNOEI.NET

Nieuwsberichten 112HM

Alle rechten voorbehouden.

Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 112HM

Politienieuwsberichten

De politienieuwsberichten zijn met toestemming overgenomen via de politie.nl website. De politiemeldingen mogen niet worden overgenomen vanuit de 112-Nederland producten (website en apps).